fbpx

Prosím, ber na vedomie, že táto ponuka má svoj LIMIT a môžeme ju kedykoľvek zrušiť bez ohlásenia.

STIAHNITE SI ZADARMO EBOOK 8 PILIEROV Pre zdravý životný štýl, ktorý ti pomôže dosiahnuť vysnívanú postavu, nezlomné zdravie a životnú energiu.

[tcb-script src=“https://se-forms.cz//public/web-forms-v2/subscribe/293807-qb2r1r9yhij2zwkqw5qw98ng1cuxn5gxcd1zctj1wjtyqpwwdgnyqoti0svbf2lorpyis7qi4cr5ogbe3is784b2xen4ahrh7zd0″ id=“se-webformScriptLoader-293807-qb2r1r9yhij2zwkqw5qw98ng1cuxn5gxcd1zctj1wjtyqpwwdgnyqoti0svbf2lorpyis7qi4cr5ogbe3is784b2xen4ahrh7zd0″ async=““ defer=““][/tcb-script]

Obrovské plus je v tom, že to má človek takto v kope zhrnuté, takže sa v mysli prepoja aj veci, ktoré predtým tak úplne nedávali zmysel… Takže za mňa jednoznačne palec hore a „very good job“. Pre mňa osobne boli najzaujímavejšie časti o komunite a vzdelávaní, pretože to je to, čo pre mňa vaše force8 najviac odlišuje od ostatných fitiek, čo som zažil. Takže ďakujem a dúfam, že sa vám ešte dlho bude dariť  v tom, čo ste tak skvele začali.

MARTIN BOČÁK

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ V EBOOKU?

Výživa

V ebooku ti prezradíme základné aspekty zdravej výživy, ktorá ti pomôže vybudovať lepšiu imunitu a zároveň podporí chudnutie. A pritom to nie je diéta.

Spánok

O spánku si myslíme, že je mimoriadne dôležitým prvkom pri chudnutí, zdraví, ale aj psychickej výkonnosti a produktivite a pritom je dosť podceňovaný.

Sila

Vysvetlíme ti, prečo je sila dôležitou súčasťou nie len nášho tréningu, ale aj celého nášho života. Predstavuje dôležitý pilier na ceste za úspechom.

Komunita

Tento pilier je mimoriadne dôležitý z hľadiska dlhodobého pravidelného tréningu a cvičenia. Komunita ťa podporí, potiahne a pomôže ti.

Vytrvalosť

Spolu so silou je nedodeliteľnou súčasťou našich tréningov, ale aj procesu chudnutia, či premeny postavy a nášho každodenného života.

Mindset&návyky

Najprv si to zrovnaj v hlavne a vybuduj systém, ktorý ťa bude podporovať v tvojej snahe. Ako na to ti vysvetlíme v ebooku. Návyky ťa udržia na trati.

Funkčnosť

Predstavuje ďalšiu súčasť pohybu, ktorú považujeme za jeden z dôležitých základov výkonného tela a organizmu, ktorý bude fungovať bez bolestí.

Vzdelávanie

V neposlednom rade musí byť súčasťou chudnutia, či premeny postavy aj vzdelávanie. Prečo je tomu tak? A prečo je práve toto našou súčasťou?

KTO SÚ AUTORI EBOOKU?

Monika

V roku 2014 som vyhrala Sama nad Sebou a nad svojou lenivosťou a schudla som za tri mesiace 18kg. Vďaka tomu som vyhrala československú súťaž Do Formy s Muscle&Fitness.  Dnes je trénerka v spoločnom gyme s Michalom, kde trénuje individuálne tréningy zverencov a skupinovky, je spoluautorka kuchárskych kníh, lektorka nových trénerov, robí vlastné motivačné, vzdelávacie a pohybové semináre.  V roku 2017 získala ocenenie v kategórii Individuálny tréner v celoslovenskej súťaži FitLeader Slovenska.

Michal

Pôsobí ako tréner už takmer 10 rokov, absolvoval FTVŠ UK a desiatky doškolovacích seminárov a kurzov. Je jediným držiteľom certifikátu inštruktora programu Amazing 12 na Slovensku. Je autorom knihy Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch, vlastného Ultratréning systému a spolumajiteľ telocvične FORCE8. 

Jeho online programami prešli už tisíce ľudí. Spolu s Monikou vyhral súťaž FitLeader, či prispel do kníh ako spoluautor. 

SEM ZADAJ SVOJU EMAILOVÚ ADRESU A MY TI POŠLEME VOUCHER ZADARMO

Stiahnuť[tcb-script]var __awaiter = (this && this.__awaiter) || function (thisArg, _arguments, P, generator) { return new (P || (P = Promise))(function (resolve, reject) { function fulfilled(value) { try { step(generator.next(value)); } catch (e) { reject(e); } } function rejected(value) { try { step(generator[„throw“](value)); } catch (e) { reject(e); } } function step(result) { result.done ? resolve(result.value) : new P(function (resolve) { resolve(result.value); }).then(fulfilled, rejected); } step((generator = generator.apply(thisArg, _arguments || [])).next()); });};var __generator = (this && this.__generator) || function (thisArg, body) { var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t, g; return g = { next: verb(0), „throw“: verb(1), „return“: verb(2) }, typeof Symbol === „function“ && (g[Symbol.iterator] = function() { return this; }), g; function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; } function step(op) { if (f) throw new TypeError(„Generator is already executing.“); while (_) try { if (f = 1, y && (t = op[0] & 2 ? y[„return“] : op[0] ? y[„throw“] || ((t = y[„return“]) && t.call(y), 0) : y.next) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t; if (y = 0, t) op = [op[0] & 2, t.value]; switch (op[0]) { case 0: case 1: t = op; break; case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false }; case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue; case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue; default: if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length – 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; } if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; } if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; } if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; } if (t[2]) _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue; } op = body.call(thisArg, _); } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; } if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true }; }};var CompositionBehaviorLoader = (function () { function CompositionBehaviorLoader() { this.popupBehaviorLoader = new PopupBehaviorLoader(); this.slideupBehaviorLoader = new SlideupBehaviorLoader(); } CompositionBehaviorLoader.prototype.init = function (config, form) { var _this = this; window.setTimeout(function () { if (document.readyState !== ‚loading‘) { return _this.load(config, form); } else { document.addEventListener(‚DOMContentLoaded‘, function () { return __awaiter(_this, void 0, void 0, function () { return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: return [4, this.load(config, form)]; case 1: _a.sent(); return [2]; } }); }); }); } }, 1); }; CompositionBehaviorLoader.prototype.load = function (config, form) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var composition; return __generator(this, function (_a) { composition = config.composition; if (composition === ‚default‘) { return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } if (composition === ‚popup‘) { return [2, this.popupBehaviorLoader.load(config, form)]; } if (composition === ‚slide-up‘) { return [2, this.slideupBehaviorLoader.load(config)]; } return [2, new Promise(function (resolve) { console.log(‚unknown composition: ‚ + composition); resolve(); })]; }); }); }; return CompositionBehaviorLoader;}());var CompositionCssLoader = (function () { function CompositionCssLoader() { } CompositionCssLoader.loadCompositionCss = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var cssId, link, result; return __generator(this, function (_a) { cssId = ‚se-composition-‚ + config.composition + ‚-css‘; if (document.getElementById(cssId)) { return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } link = document.createElement(‚link‘); link.id = cssId; link.rel = ‚stylesheet‘; link.type = ‚text/css‘; link.href = config.rootUrl + ‚/web-forms-v2/composition-‚ + config.composition + ‚.css‘; link.media = ‚all‘; result = new Promise(function (resolve) { link.onload = function () { resolve(); }; }); document.getElementsByTagName(‚head‘)[0].appendChild(link); return [2, result]; }); }); }; return CompositionCssLoader;}());var PopupBehaviorLoader = (function () { function PopupBehaviorLoader() { } PopupBehaviorLoader.prototype.load = function (config, form) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: if (PopupBehaviorLoader.isBlocked(config)) { return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } return [4, CompositionCssLoader.loadCompositionCss(config)]; case 1: _a.sent(); this.setupToggler(config); if (config.expiration.method === ‚submitCookie‘) { form.addEventListener(‚submit‘, function () { PopupBehaviorLoader.setBlockingCookie(config, -1); PopupBehaviorLoader.setBlockingCookie(config, 365); return false; }); } return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } }); }); }; PopupBehaviorLoader.prototype.setupToggler = function (config) { var containerDivId = ‚#se-webform-popup-‚ + config.formGuid; var modal = document.querySelector(containerDivId + “ .se-webform-v2-modal“); var closeButton = document.querySelector(containerDivId + “ .se-webform-v2-close-button“); var toggler = function () { modal.style.display = ‚block‘; var displayed = modal.classList.toggle(„se-webform-v2-show-modal“); if (!displayed) { return; } if (config.expiration.method === ‚cookie‘) { PopupBehaviorLoader.setBlockingCookie(config, config.expiration.value); } else { PopupBehaviorLoader.setBlockingCookie(config, null); } }; var windowModalClose = function (event) { if (event.target === modal) { toggler(); } }; if (config.trigger.name === ‚none‘) { toggler(); } else if (config.trigger.name === ‚delay‘) { window.setTimeout(toggler, Number(config.trigger.value).valueOf() * 1000); } else if (config.trigger.name === ‚scroll‘) { document.addEventListener(‚scroll‘, function () { if (modal.hasAttribute(‚data-toggled‘)) { return; } if (ScrollDisplayDecider.shouldBeDisplayed(config)) { modal.setAttribute(‚data-toggled‘, ‚1‘); toggler(); } }); } closeButton.addEventListener(„click“, toggler); window.addEventListener(„click“, windowModalClose); }; PopupBehaviorLoader.isMobile = function () { if (navigator.userAgent.match(/Android/i) || navigator.userAgent.match(/webOS/i) || navigator.userAgent.match(/iPhone/i) || navigator.userAgent.match(/iPad/i) || navigator.userAgent.match(/iPod/i) || navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i) || navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)) { return true; } return false; }; PopupBehaviorLoader.hidePopupOnMobile = function (config) { return (PopupBehaviorLoader.isMobile() && config.hidePopupOnMobile); }; PopupBehaviorLoader.isBlocked = function (config) { if (PopupBehaviorLoader.isPreview(config)) { return false; } if (PopupBehaviorLoader.hidePopupOnMobile(config)) { return true; } var webFormBlockerCookieName = PopupBehaviorLoader.getBlockingCookieName(config); var result = new RegExp(‚(?:^|; )‘ + encodeURIComponent(webFormBlockerCookieName) + ‚=([^;]*)‘).exec(document.cookie); var cookieValue = result ? result[1] : null; return cookieValue === ‚set‘; }; PopupBehaviorLoader.isPreview = function (config) { return window.location.href.startsWith(config.rootUrl); }; PopupBehaviorLoader.getBlockingCookieName = function (config) { return ‚se-webform-session-‚ + config.formGuid; }; PopupBehaviorLoader.setBlockingCookie = function (config, days) { if (PopupBehaviorLoader.isPreview(config)) { return; } var expires = “; if (days !== null) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000)); expires = „; expires=“ + date.toUTCString(); } document.cookie = PopupBehaviorLoader.getBlockingCookieName(config) + „=“ + ‚set‘ + expires + ‚; path=/‘; }; return PopupBehaviorLoader;}());var ScrollDisplayDecider = (function () { function ScrollDisplayDecider() { } ScrollDisplayDecider.shouldBeDisplayed = function (config) { var isAbsolute = config.trigger.value.indexOf(‚%‘) === -1; if (isAbsolute) { var scrolledTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; return scrolledTop >= Number(config.trigger.value).valueOf(); } else { var h = document.documentElement; var b = document.body; var percent = (h.scrollTop || b.scrollTop) / ((h.scrollHeight || b.scrollHeight) – h.clientHeight) * 100; return percent >= Number(config.trigger.value).valueOf(); } }; return ScrollDisplayDecider;}());var SlideupBehaviorLoader = (function () { function SlideupBehaviorLoader() { } SlideupBehaviorLoader.prototype.load = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: return [4, CompositionCssLoader.loadCompositionCss(config)]; case 1: _a.sent(); this.setupToggler(config); return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } }); }); }; SlideupBehaviorLoader.prototype.setupToggler = function (config) { var containerDivId = ‚se-webform-slideup-‚ + config.formGuid; var trigger = document.querySelector(‚#se-webform-slideup-trigger-‚ + config.formGuid); var container = document.getElementById(containerDivId); var availableHeight = screen.availHeight * 0.8; if (container.clientHeight >= availableHeight) { container.style.height = availableHeight + ‚px‘; container.style.overflowY = ‚scroll‘; } var formCursor = container.clientHeight; container.style.bottom = ‚-‚ + formCursor + ‚px‘; var openId = null; function formFrameShow() { trigger.classList.toggle(‚hidden‘, true); formCursor = Math.max(0, formCursor – 20); container.style.bottom = ‚-‚ + formCursor + ‚px‘; if (formCursor <= 0) { window.clearInterval(openId); } } trigger.addEventListener(‚click‘, function () { openId = window.setInterval(formFrameShow, 1); }); if (config.trigger.name === ‚delay‘) { var toggler = function () { trigger.classList.toggle(‚hidden‘, false); }; trigger.classList.toggle(‚hidden‘, true); window.setTimeout(toggler, Number(config.trigger.value).valueOf() * 1000); } var closeButton = container.querySelector(‚.se-webform-v2-slideup-close-button‘); var closeId = null; function formFrameHide() { formCursor = Math.min(container.clientHeight, formCursor + 20); container.style.bottom = ‚-‚ + formCursor + ‚px‘; if (formCursor >= container.clientHeight) { window.clearInterval(closeId); trigger.classList.toggle(‚hidden‘, false); } } closeButton.addEventListener(‚click‘, function () { closeId = window.setInterval(formFrameHide, 1); }); }; return SlideupBehaviorLoader;}());var ValidationLoader = (function () { function ValidationLoader() { } ValidationLoader.prototype.init = function (config, form) { var _this = this; window.setTimeout(function () { if (document.readyState !== ‚loading‘) { return _this.load(config, form); } else { document.addEventListener(‚DOMContentLoaded‘, function () { return __awaiter(_this, void 0, void 0, function () { return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: return [4, this.load(config, form)]; case 1: _a.sent(); return [2]; } }); }); }); } }, 1); }; ValidationLoader.prototype.load = function (config, form) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var ready; return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: ready = [ this.loadFormValidator(config), this.loadEmailCorrectionSuggesterJs(config), this.loadEmailCorrectionSuggesterCss(config) ]; return [4, Promise.all(ready)]; case 1: _a.sent(); Nette.initForm(form); this.initAutoComplete(config, form); return [2]; } }); }); }; ValidationLoader.prototype.initAutoComplete = function (config, form) { new autoComplete({ selector: form.querySelector(‚input[data-emailaddress=“1″]‘), minChars: 5, delay: 500, source: function (term, response) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var xhr; return __generator(this, function (_a) { xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open(‚GET‘, config.rootUrl + ‚/api/v3/email-correction-suggester?emailaddress=‘ + term); xhr.onload = function () { if (xhr.status === 200) { var suggestion = JSON.parse(xhr.responseText).data.suggestion; if (suggestion !== “) { response([suggestion]); } } }; xhr.send(); return [2]; }); }); } }); }; ValidationLoader.prototype.loadEmailCorrectionSuggesterCss = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var cssId, link, result; return __generator(this, function (_a) { cssId = ‚se-autocomplete-css‘; if (document.getElementById(cssId)) { return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } link = document.createElement(‚link‘); link.id = cssId; link.rel = ‚stylesheet‘; link.type = ‚text/css‘; link.href = config.rootUrl + ‚/web-forms-v2/auto-complete.css‘; link.media = ‚all‘; result = new Promise(function (resolve) { link.onload = function () { resolve(); }; }); document.getElementsByTagName(‚head‘)[0].appendChild(link); return [2, result]; }); }); }; ValidationLoader.prototype.loadEmailCorrectionSuggesterJs = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var script, result; return __generator(this, function (_a) { if (typeof autoComplete !== ‚undefined‘) { return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } script = document.createElement(‚script‘); script.src = config.rootUrl + ‚/web-forms-v2/auto-complete.min.js‘; script.async = true; script.defer = true; result = new Promise(function (resolve) { script.onload = function () { resolve(); }; }); document.head.appendChild(script); return [2, result]; }); }); }; ValidationLoader.prototype.loadFormValidator = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var script, result; return __generator(this, function (_a) { if (typeof Nette !== ‚undefined‘) { return [2, new Promise(function (resolve) { resolve(); })]; } Nette = { noInit: true, initForm: function () { } }; script = document.createElement(‚script‘); script.src = config.rootUrl + ‚/web-forms-v2/netteForms.min.js‘; script.async = true; script.defer = true; result = new Promise(function (resolve) { script.onload = function () { resolve(); }; }); document.head.appendChild(script); return [2, result]; }); }); }; return ValidationLoader;}());var WebFormLoader = (function () { function WebFormLoader() { this.validationLoader = new ValidationLoader(); this.compositionBehaviorLoader = new CompositionBehaviorLoader(); } WebFormLoader.prototype.run = function (config) { var _this = this; window.setTimeout(function () { var script = document.createElement(‚script‘); script.onload = function () { if (document.readyState !== ‚loading‘) { return _this.render(config); } else { document.addEventListener(‚DOMContentLoaded‘, function () { return __awaiter(_this, void 0, void 0, function () { return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: return [4, this.render(config)]; case 1: _a.sent(); return [2]; } }); }); }); } }; script.src = ‚https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=es6‘; document.head.appendChild(script); }, 1); }; WebFormLoader.prototype.render = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var formHtml, form; return __generator(this, function (_a) { switch (_a.label) { case 0: return [4, this.loadForm(config)]; case 1: formHtml = _a.sent(); form = WebFormLoader.insertFormToDom(config, formHtml); this.setupTrackingInputsSession(); return [4, Promise.all([ this.compositionBehaviorLoader.init(config, form), this.validationLoader.init(config, form) ])]; case 2: _a.sent(); return [2]; } }); }); }; WebFormLoader.prototype.setupTrackingInputsSession = function () { var w = window; w._ssaq = w._ssaq || []; w._ssaq.push([‚getSessionId‘, function (sessionId) { document.getElementById(‚se-sessionid-field‘).value = sessionId; document.getElementById(‚se-sessionUid-field‘).value = sessionId; }]); }; WebFormLoader.insertFormToDom = function (config, formHtml) { var node = document.createElement(„div“); node.innerHTML = formHtml; if (config.composition === ‚slide-up‘ || config.composition === ‚popup‘) { document.body.appendChild(node); } else { var scriptTag = document.getElementById(‚se-webformScriptLoader-‚ + config.accountId + ‚-‚ + config.formGuid); if (scriptTag === null) { scriptTag = document.getElementById(‚se-webformScriptLoader-‚ + config.formGuid); } scriptTag.parentNode.insertBefore(node, scriptTag.nextSibling); } return node.getElementsByTagName(‚form‘)[0]; }; WebFormLoader.prototype.loadForm = function (config) { return __awaiter(this, void 0, void 0, function () { var xhr, result; return __generator(this, function (_a) { xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open(‚GET‘, config.rootUrl + ‚/public/web-forms-v2/load-form-html-wrapper/‘ + config.accountId + ‚-‚ + config.formGuid); result = new Promise(function (resolve) { xhr.onload = function () { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.responseText); } else { resolve(“); } }; }); xhr.send(); return [2, result]; }); }); }; return WebFormLoader;}());var loader = new WebFormLoader();var config = {rootUrl: „https://app.smartemailing.cz/“,accountId: 293807,hidePopupOnMobile: true,formGuid: „s00ixe3nxwgqsq5jcqpssibbu2zxsrpvw1xwmq141i5z1wsvj3pus20iobqvrj1sdr9e8s2vgf05xpzgayswyrkaz6t69bi0fakt“,composition: „default“,trigger: {name: „none“,value: null},expiration: {method: „submitCookie“,value: 30}};var form = document.getElementById(‚se-webform-‚ + 14);loader.validationLoader.init(config,form);loader.compositionBehaviorLoader.init(config,form)[/tcb-script]